N体问题的30个周期性解

突然想到在网上查查三体问题进展究竟如何,于是摸到了这么一个地方:

   http://www.maia.ub.es/dsg/nbody

上面这个地方提供了多体问题中颇具代表性的 47 个解的数据,用的 gnuplot 格式。我选择了其中 30 个,用 Mathematica 读出数据,生成了 30 个直观的 gif 动画。大家将会看到,在引力的作用下,多颗星体可能会形成的一些极其诡异的轨道。后面的解越来越不平凡,可见多体问题之难。图片总共 7 M,服务器表示压力很大,转载勿盗链图片。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 条评论

回复给 Eagle_Fantasy 取消回复

2  +  2  =